fbpx

Nguồn nhân lực

 Dao tao nhan vien moi 1 Copy

CHÚNG TÔI COI CON NGƯỜI LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ LÀ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC GIÚP CÔNG TY KHÔNG NGỪNG TẠO NÊN NHỮNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG HIỆU QUẢ CHO KHÁCH HÀNG.

Chúng tôi luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành viên phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc mà còn qua đào tạo cũng như các hoạt động văn hóa.

ĐÀO TẠO TÂN BINH

100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của SeaHoldings.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn định kỳ hàng năm bởi những chuyên gia đầu ngành, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.