trao bang khen covid19

Long An: Khen thưởng 12 tập thể tích cực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 30/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (khóa IX) để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm 2020. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hạn, xâm nhập mặn; phối hợp chính quyền các cấp, các ngành hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

MTTQ các cấp tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham gia tổ chức, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy.

Đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Đổi mới trong việc nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được duy trì tốt ở nhiều địa phương. Trong thời gian giãn cách xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên linh hoạt thay đổi phương thức hoạt động, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, duy trì và bảo đảm kế hoạch, xử lý các công việc đột xuất, cấp bách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, do tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn, xâm nhập mặn nên việc triển khai một số nội dung công tác Mặt trận còn chậm, nhiều nội dung, tiêu chí đạt kết quả thấp. Sự phối hợp giữa MTTQ các cấp với chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội có lúc, có nơi còn hạn chế. Tình hình cán bộ biến động, kiêm nhiệm cũng ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Mặt trận.

trao bang khen covid19

Đại diện Seaholdings nhận bằng khen ghi nhận đóng góp tích cực chống dịch Covid – 19 từ UBND tỉnh Long An.

Nhằm thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ đề nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên chú trọng tuyên truyền, vận động tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận xã hội, thồng nhất cao về tư tưởng và hành động.

Đặc biệt, cần tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng về Đại hội Đảng các cấp; tăng cường nắm dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt các nội dung giám sát và phản biện xã hội; tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao 12 Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.